Σχετικά

Σειρά μελετών του ΕΚΤ για την καταγραφή και αποτύπωση της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας

Με την επεξεργασία αξιόπιστων στοιχείων με μεθοδολογικά τεκμηριωμένο τρόπο ώστε να προκύψουν οι καθιερωμένοι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση της ερευνητικής βάσης μιας χώρας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) καθιερώνει σειρά μελετών σε ετήσια βάση.

Στη σειρά περιλαμβάνεται η παρούσα έκδοση που αφορά τους βιβλιομετρικούς δείκτες της περιόδου 1996-2010, με στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων του συστήματος Web of Science (Thomson Reuters). Για την ίδια περίοδο 1996-2010 είναι επίσης διαθέσιμη ανάλογη μελέτη, με στοιχεία από τη βάση δεδομένων Scopus (Elsevier). Η πρώτη μελέτη της σειράς, αναφέρεται στη χρονική περίοδο 1993-2008 και χρησιμοποιεί στοιχεία από τη βάση Web of Science. 

 

 

Ο προσδιορισμός δεικτών που σχετίζονται με την ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, καθώς αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του και τη διαμόρφωση νέων πολιτικών για την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία (ΕΤΑΚ).

Το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικής πληροφορίας και περιεχομένου, αξιοποιώντας τα στοιχεία που τεκμηριώνει, και την εμπειρία και την εξειδίκευση του στελεχιακού του δυναμικού, υλοποιεί δράσεις και υποδομές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) και εκδίδει δείκτες που σχετίζονται με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις (bibliometrics), την ερευνητική δραστηριότητα (scientometrics) και τη χρήση πληροφοριακών πηγών/δεδομένων στο Διαδίκτυο (webometrics).

Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, το κυριότερο μέσο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα, αποτελούν μια σημαντική πηγή για την καταγραφή και αποτίμηση του ερευνητικού έργου. To ΕΚΤ πραγματοποιεί αναλυτική καταγραφή και επεξεργασία των δημοσιεύσεων που προέρχονται από τους κυριότερους ελληνικούς φορείς στην έρευνα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα στο διεθνές περιβάλλον.

     Αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά της ερευνητικής δραστηριότητας

     Προσδιορίζει τις τάσεις στην ερευνητική παραγωγή σε επίπεδο φορέα

     Αποτιμά την απήχηση του επιστημονικού έργου

     Εντοπίζει εθνικά και πολυεθνικά δίκτυα μεταξύ επιστημονικών κλάδων

Για την άμεση στατιστική επεξεργασία δεδομένων και τον υπολογισμό αξιόπιστων βιβλιομετρικών δεικτών, το ΕΚΤ ανέπτυξε εξειδικευμένο λογισμικό, μεθοδολογική προσέγγιση και τεχνικές ελέγχου. Η σειρά μελετών χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς από ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και φορείς χάραξης πολιτικής για την έρευνα.

Το ΕΚΤ διαμορφώνει το επιχειρησιακό του περιβάλλον και αναπτύσσει νέες υποδομές πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να υποστηρίξει συστηματικά την έκδοση δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα. Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας για την Ερευνητική Δραστηριότητα CRIS, έκδοση δεικτών του ελληνικού ερευνητικού συστήματος σε συμφωνία με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τεκμηρίωση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες κ.ά. Η πορεία ανάπτυξης και τα αποτελέσματα των νέων αυτών δράσεων προβάλλονται από τον δικτυακό τόπο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας www.epset.gr και τον δικτυακό τόπο www.ekt.gr/metrics.

 

Κορυφή