Κατηγορίες Φορέων

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών δημοσιεύσεων και οι κυριότεροι φορείς οι οποίοι επιτυγχάνουν τους υψηλότερους βιβλιομετρικούς δείκτες σε κάθε κατηγορία. Τα στοιχεία αναφέρονται στην τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010.

 

Πανεπιστήμια

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια». Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 11.311 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 συμμετέχει στο 27,8% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 8.577 δημοσιεύσεις στο 21,3%. Μερίδια πάνω από 10% έχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών (12,3%) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (10,5%).

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, δεκαεπτά Πανεπιστήμια σημειώνουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους και πέντε (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) έχουν συντελεστές μεταβολής μεγαλύτερους από το μέσο όρο της κατηγορίας «Πανεπιστήμια».

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από την τιμή 65,5% που αντιστοιχεί στον ελληνικό μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (74,2%), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (70,8%), του Χαροκόπειου (70,3%), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (69,8%), του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (68,4%), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (66,4%) και του Πανεπιστημίου Πατρών (66,3%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 58.803 αναφορές έχει μερίδιο 32,9% στις αναφορές των Πανεπιστημίων και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 32.469 αναφορές έχει μερίδιο 18,2%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των Πανεπιστημίων και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όσο όρο (1,11, 1,08, 1,04 και 1,01).

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Την πενταετία 2006-2010 δεκαέξι Πανεπιστήμια είχαν επιστημονικές δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως. Ο μεγαλύτερος αριθμός προέρχεται από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (124 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (62 δημοσιεύσεις) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (60 δημοσιεύσεις).

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πολυτεχνείο Κρήτης βρίσκονται πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%, καθώς και το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων. Επίσης διακρίνονται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις κατηγορίες 1% και 5%, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Χαροκόπειο στην κατηγορία 1%, και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην κατηγορία 5%.

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαοκτώ από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,37) καταγράφει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,22), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,09), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,00) ενώ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (0,98) και του Πανεπιστημίου Πατρών (0,94).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαέξι Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (1,31), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,18), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,13), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,05), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,01) και του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,00) ενώ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (0,95).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δέκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1,15), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,11), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (0,96) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (0,90).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις εννέα Πανεπιστήμια οι δημοσιεύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται την πενταετία 2006-2010 από υψηλούς δείκτες απήχησης. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1,57), το  Πανεπιστήμιο Πατρών (1,41) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,24). Αντίστοιχη με τον παγκόσμιο μέσο όρο απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,01), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (0,97) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (0,93).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός, αν και γενικά μικρότερος σε σχέση με τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαπέντε Πανεπιστήμια. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,20), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1,06), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,06) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,02) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,01) ενώ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (0,93).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από τρία Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με σχετικό δείκτη απήχησης 0,82.  

Συνεργασίες: Ο βαθμός συνεργασιών είναι σχετικά χαμηλός και πολλά Πανεπιστήμια παράγουν μεγάλο αριθμό των δημοσιεύσεών τους χωρίς τη συνεργασία άλλων φορέων. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες έχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (44,6%). Στα περισσότερα Πανεπιστήμια οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Έντεκα από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια έχουν ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες μεγαλύτερο από 50% ενώ στις διεθνείς συνεργασίες ποσοστό πάνω από 50% έχει μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

ΤΕΙ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Τρία ΤΕΙ διακρίνονται όσον αφορά τον αριθμό δημοσιεύσεων: το ΤΕΙ Αθηνών με 480 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 και μερίδιο 21,2% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κρήτης με 373 δημοσιεύσεις και μερίδιο 16,5% και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με 331 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,6%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 10%.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, δώδεκα από τα δεκαέξι ΤΕΙ εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους, ωστόσο έχουν ακόμα σχετικά χαμηλή ετήσια παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων με συχνές διακυμάνσεις. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5% επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Ηπείρου (66,7%) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται και οι δημοσιεύσεις  του ΤΕΙ Κρήτης (65,4%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Οι περισσότερες  αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης, 1.601 αναφορές την πενταετία 2006-2010 και μερίδιο 27,5% στο σύνολο των αναφορών των ΤΕΙ. Ακολουθούν το ΤΕΙ Αθήνας (1.204 αναφορές και μερίδιο 20,7%)  και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (619 αναφορές και μερίδιο 10,6%).  Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο σημειώνουν το ΤΕΙ Πάτρας με σχετικό δείκτη απήχησης 1,25 και το ΤΕΙ Ηπείρου με σχετικό δείκτη απήχησης 1,05, με χαμηλό όμως αριθμό δημοσιεύσεων. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Κρήτης (0,93) και του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,90).

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνεται μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχονται από τα ΤΕΙ Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καβάλας, Κρήτης, Πάτρας και Χαλκίδας (1-3 δημοσιεύσεις σε κάθε ΤΕΙ).

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,74) παρουσιάζει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΤΕΙ Πάτρας. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,94), του ΤΕΙ Κρήτης (0,93) και του ΤΕΙ Καβάλας (0,92).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά έντεκα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Σερρών έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (1,27 και 1,14 αντίστοιχα). Υψηλή απήχηση έχουν και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (0,99).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν τρία ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης 1,11 (ΤΕΙ Κρήτης), 0,92 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και 0,77 (ΤΕΙ Αθηνών).

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις τρία ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης  1,05 (ΤΕΙ Ηπείρου), 0,97 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και 0,74 (ΤΕΙ Λάρισας).

Συνεργασίες: Στα ΤΕΙ οι συνεργασίες με ελληνικούς φορείς είναι σαφώς περισσότερες από τις συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. Σε όλα τα ΤΕΙ το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 60% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΕΙ Καλαμάτας (91,8%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών κυμαίνονται από 5,4% (ΑΣΠΑΙΤΕ) μέχρι 45,7% (ΤΕΙ Λαμίας). Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες παρουσιάζει το ΤΕΙ Πειραιά (34,5%).

 

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ με 2.101 δημοσιεύσεις την πενταετία 2006-2010 συμμετέχει στο 31,1% των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» και το ΙΤΕ με 2.073 δημοσιεύσεις στο 30,7%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, οκτώ Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους ενώ δύο, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ και το Παστέρ, έχουν καλύτερη επίδοση από το μέσο όρο της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ».

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010 όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, με την εξαίρεση των δημοσιεύσεων του ΑΘΗΝΑ, έχουν υψηλό ποσοστό που κυμαίνεται από 66,3% έως 80,4%, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%.

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Το ΙΤΕ έχει 15.307 αναφορές και μερίδιο 37,9% στις αναφορές της κατηγορίας, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 11.525 αναφορές και μερίδιο 28,5% και το ΕΙΕ 4.348 αναφορές και μερίδιο 10,8%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 10%.

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Εννέα από τα έντεκα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν υψηλούς δείκτες απήχησης που υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Την υψηλότερη απήχηση έχει ο μικρός σχετικά αριθμός δημοσιεύσεων του ΦΛΕΜΙΝΓΚ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,43 και ακολουθούν οι δημοσιεύσεις του ΙΤΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,24. Μεγάλη απήχηση σημειώνει και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΚΕΤΕΑΘ (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,13) και του Ινστιτούτου Παστέρ (1,11). Στον παγκόσμιο μέσο όρο τοποθετούνται επίσης οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (1,01), του ΕΚΕΤΑ (1,00) και του ΕΛΚΕΘΕ (0,97) ενώ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου (0,94) και του ΕΙΕ (0,93). 

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν δημοσιεύσεις από δέκα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ: 36 δημοσιεύσεις του ΙΤΕ, 27 του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 6 του ΕΛΚΕΘΕ, 5 του ΦΛΕΜΙΝΓΚ, 4 του ΕΙΕ, 4 του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ, 3 του Εθνικού Αστεροσκοπείου, 2 του ΕΚΕΤΑ, 2 του ΑΘΗΝΑ και 1 του ΚΕΤΕΑΘ.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Διακρίνονται, με επιδόσεις μεγαλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε όλες τις κατηγορίες 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, το ΕΚΕΤΑ στις κατηγορίες 5%, 10%, 25% και 50%, το ΕΛΚΕΘΕ στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%, το ΑΘΗΝΑ και το Ινστιτούτο Παστέρ στις κατηγορίες 1% και 5%, το ΚΕΤΕΑΘ στην κατηγορία 1%, η ΕΕΑΕ στην κατηγορία 5%, και το ΕΙΕ στην κατηγορία 50%.

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στις περισσότερες περιπτώσεις η απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται υπερβαίνει ή προσεγγίζει τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων εννέα από τα έντεκα Ερευνητικά Κέντρα, οκτώ από τα οποία παρουσιάζουν υψηλούς σχετικούς δείκτες απήχησης που κυμαίνονται από 0,89 έως 1,42. Συγκεκριμένα οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ έχουν σχετικό δείκτη απήχηση 1,42, του ΙΤΕ 1,27, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1,05, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 0,97, του ΕΛΚΕΘΕ 0,95, του Ινστιτούτου Παστέρ 0,95, του ΕΙΕ 0,91 και του ΕΚΕΤΑ 0,89.

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται έξι Ερευνητικά Κέντρα. Καλύτερες επιδόσεις από τον παγκόσµιο µέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΤΑ  και του ΙΤΕ (σχετικός δείκτης απήχησης και των δύο Κέντρων: 1,10) ενώ πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,97).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έξι Ερευνητικά Κέντρα. Τα πέντε εμφανίζουν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,46), ΙΤΕ (1,39), ΕΚΕΤΑ (1,31), ΠΑΣΤΕΡ (1,28) και ΕΙΕ (1,07). Οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 0,81.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφει µόνο το ΕΛΚΕΘΕ το οποίο επιτυγχάνει 1,05 σχετικό δείκτη απήχησης.

Συνεργασίες: Ο βαθμός δικτύωσης των περισσότερων Ερευνητικών Κέντρων είναι αυξημένος και τα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι χαμηλά. Σημαντική είναι η δικτύωση με φορείς του εξωτερικού. Σε τέσσερα Ερευνητικά Κέντρα (ΦΛΕΜΙΝΓΚ, ΕΑΑ, ΕΙΕ και ΕΛΚΕΘΕ) οι συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού είναι περισσότερες από τις συνεργασίες με ελληνικούς φορείς. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες, 66%, παρουσιάζει το ΦΛΕΜΙΝΓΚ. Τα ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες κυμαίνονται από 45,7% στο ΕΛΚΕΘΕ έως 91,6% στο ΚΕΤΕΑΘ. Ποσοστά πάνω από 70% καταγράφουν το ΕΚΕΤΑ (79,6%), το ΙΤΕ (75,7%) και το ΑΘΗΝΑ (71,8%).

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

Αριθμός δημοσιεύσεων: Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και η Ακαδημία Αθηνών έχουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Την πενταετία 2006-2010, το ΕΘΙΑΓΕ έχει 617 δημοσιεύσεις, η Ακαδημία Αθηνών 608 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο 149, το ΕΑΙΤΥ 113, το ΙΓΜΕ 55, το ΚΑΠΕ 45, το ΙΤΣΑΚ 25 και το ΚΕΠΕ 21.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, αύξηση (συντελεστές μεταβολής >1) παρουσιάζουν το ΚΕΠΕ, η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΓΜΕ και το ΙΤΣΑΚ. 

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (73,7%), του ΚΑΠΕ (68,9%) και του Μπενάκειου (67,1%). 

Αριθμός αναφορών: Την πενταετία 2006-2010, οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έλαβαν 3.797 αναφορές, του ΕΘΑΓΕ 1.780, του Μπενάκειου 350, του ΙΓΜΕ 121, του ΚΑΠΕ 120, του ΕΑΙΤΥ 107, του ΙΤΣΑΚ 36 και του ΚΕΠΕ 28. 

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών με σχετικό δείκτη απήχησης 1,08 και ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΚΑΠΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,03.

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνονται 5 δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών, 4 του ΕΘΙΑΓΕ, 1 του Μπενάκειου και 1 του ΚΕΠΕ.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Η Ακαδημία Αθηνών υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 5%, 10%, 25% και 50% και το ΚΑΠΕ στις κατηγορίες 5% και 10%.

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων η Ακαδημία Αθηνών, το Μπενάκειο, το ΕΘΙΑΓΕ, το ΙΓΜΕ και το ΕΑΙΤΥ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,07) ενώ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΕΘΙΑΓΕ (0,91).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται το ΚΑΠΕ, το ΕΘΙΑΓΕ, η Ακαδημία Αθηνών και το ΕΑΙΤΥ. Μεγάλη απήχηση έχει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το ΚΑΠΕ και επιτυγχάνει σχετικό δείκτη απήχησης 1,03.  

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών και το ΕΘΙΑΓΕ. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,17).

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοισεύσεων έχει μόνο το ΕΘΙΑΓΕ.

Συνεργασίες: Και οι οκτώ Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες ενώ συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικούς φορείς παρά με φορείς από το εξωτερικό. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι πάνω από 50% και το μεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών 93,8% καταγράφεται στο ΕΑΙΤΥ. Το ποσοστό  δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες κυμαίνεται από 23,8% (ΕΑΙΤΥ) έως 53,9% (Ακαδημία Αθηνών).

 

Δημόσιοι Φορείς Υγείας

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στο πλαίσιο της μελέτης προσδιορίστηκαν αναλυτικό βιβλιομετρικοί δείκτες για δεκαέξι Νοσοκομεία. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις προέρχονται από το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, το οποίο την πενταετία 2006-2010 έχει 497 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,7% στην κατηγορία των Δημοσίων Φορέων Υγείας.

Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010, τα νοσοκομεία ΣΩΤΗΡΙΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης, Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, τα νοσοκομεία ΥΠΕΘΑ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Δημόσιοι Φορείς Υγείας».

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές είναι υψηλό σε όλα τα εξεταζόμενα νοσοκομεία και κυμαίνεται  από 61% στο νοσοκομείο Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έως 76% στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών. 

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Δημόσιοι Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (2.263 αναφορές και μερίδιο 8,4%)

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Την υψηλότερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ που με σχετικό δείκτη απήχησης 0,99 προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. Σχετικό δείκτη απήχησης μεγαλύτερο από 0,90 έχουν οι δημοσιεύσεις από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (0,93), το Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ και το Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (0,92). 

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Δεκατέσσερα από τα εξεταζόμενα νοσοκομεία παρήγαγαν την πενταετία 2006-2010 μικρό αριθμό δημοσιεύσεων (1-3), οι οποίες κατατάχθηκαν στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Επιδόσεις µεγαλύτερες από τον παγκόσµιο µέσο όρο εµφανίζουν στις κατηγορίες 1%, 5% και 10% το νοσοκομείο Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, στις κατηγορίες 1% και 5% τα νοσοκομεία Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΣΩΤΗΡΙΑ, στην κατηγορία 1% το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Θεσσαλονίκης και στην κατηγορία 5% το ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ.

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση αντίστοιχη με τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (σχετικός δείκτης απήχησης 1,04). Σχετικό δείκτη απήχησης μεγαλύτερο από 0,90 έχουν οι δημοσιεύσεις από τα νοσοκομεία Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,92) και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (0,92). 

Μικρός αριθμός δημοσιεύσεων αφορά το  επιστημονικό πεδίο  “Natural Sciences” και προέρχεται από τα νοσοκομεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΛΑΪΚΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΛΑΪΚΟ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1, αντίστοιχο με τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Συνεργασίες: Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 70% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΖΑΝΕΙΟ (94,3%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 12,8% (ΜΕΤΑΞΑ) μέχρι 33,2% (ΩΝΑΣΕΙΟ).

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

Αριθμός και μερίδιο (%) δημοσιεύσεων: Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 67 δημοσιεύσεις το 2010, το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (ΑΙΒΕ) (43 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (33 δημοσιεύσεις), o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (23 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (21 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (20 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ (12 δημοσιεύσεις), η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα ΕΣΟΟ (12 δημοσιεύσεις) και η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (10 δημοσιεύσεις).

 Μεταβολή αριθμού δημοσιεύσεων: Μεταξύ των ετών 2006 και 2010 η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και η ΕΣΟΟ (με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων) και το METROPOLITAN και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς  Υγείας». Αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους παρουσιάζουν επίσης ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ και ΙΑΣΩ.

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές: Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ  (83,5%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (79,5%) και της ΕΣΟΟ (77,8%), του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (69,8%), του  METROPOLITAN (68,9% και του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (66%).

Αριθμός και μερίδιο (%) αναφορών: Τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 4.858 αναφορές και μερίδιο 48,1%. Ακολουθούν το ΑΙΒΕ με 2.810 αναφορές και μερίδιο 27,8%, το ΥΓΕΙΑ με 1.013 αναφορές και μερίδιο 10% και το METROPOLITAN με 800 αναφορές και μερίδιο 7,9%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%. 

Απήχηση δημοσιεύσεων*: Οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1,65, του METROPOLITAN 1,46 και του ΑΙΒΕ 1,46 και υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Αριθμός δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν την πενταετία 2006-2010 15 δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, 5 του ΑΙΒΕ, 4 του METROPOLITAN και 1 του ΥΓΕΙΑ.  

Ποσοστό (%) δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση: Επιδόσεις μεγαλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο εμφανίζουν σε όλες τις κατηγορίες 1%, 5%, 10%, 25% και 50% το ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και το ΑΙΒΕ, στις κατηγορίες 1%, 5% και 10% το METROPOLITAN και στην κατηγορία 10% η ΕΣΟΟ. 

Επιστημονικά πεδία και απήχηση δημοσιεύσεων*: Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας, απήχηση υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,64, του METROPOLITAN με σχετικό δείκτη απήχησης 1,46 και του ΑΙΒΕ με σχετικό δείκτη απήχησης 1,39.

Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων αφορά το επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences”, όπου επίσης διακρίνονται οι δημοσιεύσεις του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και του ΑΙΒΕ με σχετικούς δείκτες απήχησης, 1,70 και 1,68 αντίστοιχα.

Συνεργασίες: Οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας έχουν υψηλά ποσοστά δημοσιεύσεων με ελληνικές και διεθνείς συνεργασίες. Το υψηλότερο ποσοστό διεθνών συνεργασιών καταγράφεται στο ΑΙΒΕ (97,3%) και το υψηλότερο ποσοστό με ελληνικές συνεργασίες στην ΕΣΟΟ (100%). 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε ΤΕΙ παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται το κάθε Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Ερευνητικού Φορέα. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε Ερευνητικός Φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Δημόσιου Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Δημόσιους Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

Αφορά την απήχηση του συνόλου των δημοσιεύσεων κάθε Ιδιωτικού Φορέα Υγείας. Οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες διακρίνεται ο κάθε φορέας παρουσιάζονται στο αντίστοιχο αναλυτικό κεφάλαιο της μελέτης.

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας που έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος. 

 

Κορυφή