2. Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Συνολικοί Δείκτες

Το κεφάλαιο παρουσιάζει τους βιβλιομετρικούς δείκτες για το σύνολο των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων και αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και των 34 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)*. Καταγράφει τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν την παραγωγή και τις επιδόσεις των ελληνικών δημοσιεύσεων στη διάρκεια μιας δεκαπενταετίας, από το 1996 έως το 2010, εστιάζοντας παράλληλα στα δεδομένα των τελευταίων ετών που αναδεικνύουν τις πρόσφατες τάσεις και εξελίξεις. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση National Science Indicators του Web of Science, ένα διεθνώς χρησιμοποιούμενο σύστημα που περιέχει στοιχεία επιστημονικών δημοσιεύσεων και αναφορών ανά χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους κυριότερους δείκτες των ελληνικών δημοσιεύσεων, όπως διαμορφώνονται την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010. Ο πίνακας παρουσιάζει επίσης επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, δίνοντας την εξέλιξη των δεικτών σε σχέση με την τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη που πραγματοποίησε το ΕΚΤ για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις με αναλυτικά στοιχεία μέχρι το 2008.  

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2008

2010

Αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων

10.625

10.219

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών της ΕΕ

2,48%

2,40%

Μερίδιο (%) ελληνικών δημοσιεύσεων στο σύνολο δημοσιεύσεων των χωρών του ΟΟΣΑ

1,17%

1,14%

ΑΝΑΦΟΡΕΣ

2004-2008

2006-2010

Αριθμός αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις 

167.274

222.132

Μερίδιο (%) αναφορών  σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών της ΕΕ

1,78%

2,06%

Μερίδιο (%) αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις στο σύνολο των αναφορών σε δημοσιεύσεις των χωρών του ΟΟΣΑ

0,80%

0,95%

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

2004-2008

2006-2010

Δείκτης απήχησης (μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση)

3,83

4,49

Σχετικός δείκτης απήχησης της Ελλάδας σε σχέση με τις χώρες μέλη της ΕΕ

0,76

0,84

Σχετικός δείκτης απήχησης Ελλάδας  σε σχέση με τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ

0,74

0,83

 

Το 2010 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης διευρύνθηκε με την εισαγωγή τεσσάρων νέων χωρών μελών: της Εσθονίας, του Ισραήλ, της Σλοβενίας και της Χιλής.
Η σύγκριση της Ελλάδας πραγματοποιείται σε σχέση με τη διευρυμένη πλέον σύνθεση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνει 34 χώρες (Παράρτημα V).

 

Κορυφή