2.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης επιστημονικών δημοσιεύσεων National Science Indicators, το 2010 καταγράφονται 10.219 ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που ευρετηριάζει το σύστημα Web of Science. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος σε σχέση με το 2009 (10.579 δημοσιεύσεις) και το 2008 (10.625 δημοσιεύσεις). (Διάγραμμα 2.1.1.).  

 

Διάγραμμα 2.1.1

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Η Ελλάδα έως το 2008 παρουσιάζει συνεχή αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγει, με ρυθμούς σημαντικά μεγαλύτερους από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.2). Το 2009 η συνεχής αυτή ανοδική πορεία ανακόπτεται. Η Ελλάδα καταγράφει σχεδόν μηδενικό συντελεστή  μεταβολής, ακολουθώντας τη μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ οι οποίες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη μεταβολή στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους. Το 2010, παρατηρείται μείωση του αριθμού των δημοσιεύσεων τόσο στον ΟΟΣΑ όσο και στην ΕΕ. Στην Ελλάδα η υποχώρηση είναι μεγαλύτερη.

 

Διάγραμμα 2.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Στο σύνολο της περιόδου 1996-2010, η Ελλάδα παρουσιάζει από τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στον ΟΟΣΑ όσον αφορά την παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων. Με 3.729 δημοσιεύσεις το 1996 και 10.219 το 2010, η Ελλάδα έχει συντελεστή μεταβολής σε αριθμό δημοσιεύσεων 2,74, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των χωρών της ΕΕ είναι 1,54, και των χωρών του ΟΟΣΑ 1,41. Με βάση το συντελεστή μεταβολής  βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των 34 χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.3).

 

Διάγραμμα 2.1.3

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος. Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.000).

Μεγέθυνση

 

Το 2010, η Ελλάδα συμμετέχει στο 2,4% των επιστημονικών δημοσιεύσεων της ΕΕ και στο 1,14% των χωρών μελών του ΟΟΣΑ, διπλασιάζοντας σχεδόν τα μερίδια που είχε το 1996. Όπως καταγράφεται στο Διάγραμμα 2.1.4, μετά από μια περίοδο συνεχούς αύξησης, τα μερίδια των ελληνικών δημοσιεύσεων και η θέση της Ελλάδας φαίνεται να σταθεροποιείται τα τελευταία χρόνια, τόσο στην ΕΕ όσο και στον ΟΟΣΑ.

 

Διάγραμμα 2.1.4

Μεγέθυνση

 

Με βάση το μερίδιο δημοσιεύσεών της (2,4%), η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Διάγραμμα 2.1.5 – στοιχεία 2010). Οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή δημοσιεύσεων στη ζώνη του ΟΟΣΑ είναι οι ΗΠΑ, με ποσοστό 37,7%, και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία με ποσοστά περίπου 10%.

 

Διάγραμμα 2.1.5

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.000).

Μεγέθυνση

 

Με κριτήριο την παραγωγή δημοσιεύσεων με βάση τον πληθυσμό της, η Ελλάδα παράγει 938 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο και κατατάσσεται  στην 19η θέση μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ* (Διάγραμμα 2.1.6 – στοιχεία 2009) με επικεφαλής την Ελβετία η οποία έχει 2.815 δημοσιεύσεις ανά κάτοικο. 

 

Διάγραμμα 2.1.6

Δεν εμφανίζονται δεδομένα για την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο λόγω του πολύ μικρού αριθμού των δημοσιεύσεών τους (λιγότερες από 1.000). 

Μεγέθυνση

 

Η κατάταξη γίνεται μεταξύ των 30 χωρών του ΟΟΣΑ λόγω έλλειψης δεδομένων που αφορούν τον πληθυσμό των τεσσάρων νέων μελών (Εσθονία, Ισραήλ, Σλοβενία και Χιλή)

 

Κορυφή