3. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις ανά Κατηγορία Φορέων

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βιβλιομετρικοί δείκτες για τις κυριότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν με βάση τον τομέα στον οποίο ανήκουν οι ελληνικοί φορείς, ανώτατη εκπαίδευση, έρευνα και υγεία, και το χαρακτήρα τους ως δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.

Συγκεκριμένα εξετάζονται οκτώ* κατηγορίες φορέων, οι οποίες παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. Ο πίνακας καταγράφει επίσης τον αριθμό δημοσιεύσεων και τον αριθμό αναφορών για κάθε κατηγορία, για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.  

 

ΧΡΩΜΑ

ΦΟΡΕΙΣ

2004-2008 2006-2010
Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών Αριθμός δημοσιεύσεων Αριθμός αναφορών

 

Πανεπιστήμια

35.874 131.979 40.697 178.824

 

ΤΕΙ

1.755 3.192 2.263 5.814
 

Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ

6.234 30.675 6.755 40.414

 

Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς

1.471 5.000 1.616 6.326
 

Δημόσιοι Φορείς Υγείας

5.186 23.906 5.690 26.819

 

Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας

1.199 9.471 1.393 10.048
 

Λοιποί Δημόσιοι Φορείς

485 1.149 566 1.568

 

Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς

915 2.400 891 2.827
 
 

Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, οι ελληνικοί φορείς ομαδοποιήθηκαν σε 8 κατηγορίες αντί για τις 11 κατηγορίες που εξετάστηκαν στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ. Δεν υπάρχουν πλέον οι κατηγορίες «Φορείς ΥΠΕΘΑ», «Τράπεζες» και «Μουσεία» και οι φορείς τους ενσωματώθηκαν ανάλογα με το χαρακτήρα τους στις υπόλοιπες κατηγορίες.

 

Κορυφή