3.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι τρεις σημαντικότερες κατηγορίες ελληνικών φορέων ως προς τον αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας. Ακολουθούν τα ΤΕΙ, οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας και στη συνέχεια οι Λοιποί Ιδιωτικοί και Λοιποί Δημόσιοι Φορείς.

Αναλυτικότερα, σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο μεγαλύτερος αριθμός ελληνικών δημοσιεύσεων προέρχεται από τα Πανεπιστήμια. Το 2010, ο ετήσιος αριθμός δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων είναι 8.387 δημοσιεύσεις και παρουσιάζει μικρή μείωση σε σχέση με το 2009, οπότε καταγράφηκαν 8.742 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1). Μέχρι το 2009 τα Πανεπιστήμια αυξάνουν συνεχώς τις δημοσιεύσεις τους και αποτελώντας τη μεγαλύτερη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία φορέων ουσιαστικά καθορίζουν τους ρυθμούς αύξησης του συνόλου των ελληνικών  δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.2).      

Μετά τα Πανεπιστήμια, η επόμενη κατηγορία σε αριθμό δημοσιεύσεων είναι τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ καταγράφουν το 2010 1.348 δημοσιεύσεις, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τα έτη 2009 και 2008 (Διάγραμμα 3.1.1). Μέχρι το 2008 τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ εμφανίζουν θετικούς  ρυθμούς αύξησης του αριθμού των δημοσιεύσεών τους (Διάγραμμα 3.1.2).

Στον τομέα της υγείας, οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις, αποτελούν την τρίτη κατηγορία μεταξύ των οκτώ κατηγοριών ελληνικών φορέων που διακρίνει η μελέτη και το 2010 καταγράφουν 1.090 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1). Μετά το 2008, η κατηγορία αυτή εμφανίζει σαφή μείωση στον αριθμό δημοσιεύσεων  (Διάγραμμα 3.1.2).

Τα ΤΕΙ καταγράφουν 483 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1). Μέχρι το 2008, τα ΤΕΙ σημειώνουν θετικούς ρυθμούς αύξησης του αριθμού των δημοσιεύσεών τους, μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξησης που παρουσιάζει το σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων και από το 2006 καταλαμβάνουν σταθερά την τέταρτη θέση μεταξύ των κατηγοριών φορέων. Το 2009 και 2010 τα ΤΕΙ καταγράφουν πτώση στις δημοσιεύσεις τους.  (Διάγραμμα 3.1.2).

Στην κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων περιλαμβάνονται οκτώ φορείς με ερευνητικό χαρακτήρα που εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία. Το 2010 οι φορείς της κατηγορίας συνεισφέρουν στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων 356 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1) ενώ στη διάρκεια της περιόδου καταγράφουν συνήθως θετικούς ρυθμούς αύξησης (Διάγραμμα 3.1.2).

Η κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας έχει 277 δημοσιεύσεις το 2010 (Διάγραμμα 3.1.1). Ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής του αριθμού των δημοσιεύσεων της κατηγορίας χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 με αρνητικές τιμές μετά το 2008 (Διάγραμμα 3.1.2).

Μικρότερος αριθμός δημοσιεύσεων προέρχεται από φορείς που ανήκουν στον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα και χαρακτηρίζονται από σχετική ανομοιογένεια όσον αφορά τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Το 2010 οι Λοιποί Ιδιωτικοί Φορείς παρήγαγαν 167 δημοσιεύσεις και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς 133 δημοσιεύσεις (Διάγραμμα 3.1.1). 

 

Διάγραμμα 3.1.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 3.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010 η συμμετοχή των οκτώ κατηγοριών φορέων στο σύνολο των ελληνικών δημοσιεύσεων* αντιστοιχεί στα μερίδια που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1.3. Πρώτη κατηγορία είναι τα Πανεπιστήμια με μερίδιο 82,5% και ακολουθούν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (13,7%), οι Δημόσιοι Φορείς Υγείας (11,5%), τα ΤΕΙ (4,6%), οι Λοιποί Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς (3,3%), οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας (2,8%), οι Λοιποί ιδιωτικοί Φορείς (1,8%) και οι Λοιποί Δημόσιοι Φορείς (1,1%).    

 

Διάγραμμα 3.1.3

Μεγέθυνση

 

 

Όπως αναφέρεται στη μεθοδολογία (Παράρτημα Ι), όταν σε μία δημοσίευση συμμετέχουν περισσότερες από μία κατηγορίες φορέων, κάθε κατηγορία χρεώνεται από μία δημοσίευση (whole counting). Το μερίδιο (%) σε δημοσιεύσεις κάθε κατηγορίας υπολογίζεται επί του πραγματικού συνολικού αριθμού των ελληνικών δημοσιεύσεων (Διάγραμμα 3.1.3) και υποδηλώνει τη “συμμετοχή” κάθε κατηγορίας στην παραγωγή ελληνικών δημοσιεύσεων π.χ. στο 82,5% των ελληνικών δημοσιεύσεων καταγράφεται συμμετοχή Πανεπιστημίων.

Κορυφή