3.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Η συμβολή των διαφόρων κατηγοριών φορέων στην παραγωγή δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση, δηλαδή των δημοσιεύσεων που κατατάσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5% ,10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.4.1. Την τελευταία πενταετία 2006-2010, στις δημοσιεύσεις με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως (top 1%) εντάχθηκαν 400 δημοσιεύσεις από τα Πανεπιστήμια, 89 δημοσιεύσεις από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, 42 από τους Δημόσιους Φορείς Υγείας, 23 από τους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, 11 από τους Λοιπούς Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς, 10 από τα ΤΕΙ, 6 από τους Λοιπούς Δημόσιους Φορείς και 5 από τους Λοιπούς Ιδιωτικούς Φορείς.   

 

Διάγραμμα 3.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεων της κάθε κατηγορίας παρουσιάζεται για την τελευταία πενταετία 2006-2010 στο Διάγραμμα 3.4.2. Όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση μιας κατηγορίας φορέων προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, η κατηγορία θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Τις καλύτερες επιδόσεις εμφανίζουν τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ τα οποία με κατανομή 1,3%, 6,8%, 12,6%, 29,2% και 50,9% υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όρο σε όλες τις περιπτώσεις. Υψηλότερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο επιδόσεις καταγράφουν επίσης οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%. Τα ποσοστά των Πανεπιστημίων και των Λοιπών Δημόσιων Φορέων βρίσκονται πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1% και 10%.               

 

Διάγραμμα 3.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή