3.6 Συνεργασίες

Στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, σε όλες τις κατηγορίες φορέων υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση στις συνεργασίες που πραγματοποιούνται με Έλληνες και ξένους ερευνητές για την παραγωγή δημοσιεύσεων.

Ιδιαίτερη αύξηση σημειώνεται στις συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών φορέων, πιθανό αποτέλεσμα της χρηματοδότησης εθνικών κοινοπραξιών για την υλοποίηση ερευνητικών έργων. Ενδεικτικά, στην κατηγορία των Πανεπιστημίων, ο αριθμός των δημοσιεύσεων μετά από συνεργασία με άλλους ελληνικούς φορείς* από 796 το 1996 αυξήθηκε σε 3.408 το 2008, στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ από 371 σε 888 και στην κατηγορία των ΤΕΙ από 32 σε 358 (Διάγραμμα 3.6.1).

Μετά το 2008, στις περισσότερες κατηγορίες φορέων, ο αριθμός των συνεργασιών που πραγματοποιούνται με άλλους ελληνικούς φορείς σημειώνει κάμψη.  

 

Διάγραμμα 3.6.1

Μεγέθυνση

 

Οι περισσότερες από τις δημοσιεύσεις που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων, περιλαμβάνουν τα Πανεπιστήμια ως έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς (Διάγραμμα 3.6.2). Ισχυρή είναι η δικτύωση που καταγράφεται μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ και μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Δημόσιων Φορέων Υγείας. Τα Πανεπιστήμια αποτελούν τον κυριότερο επιστημονικό συνεργάτη για όλες τις κατηγορίες φορέων αλλά και για τα ίδια τα Πανεπιστήμια, δεδομένου ότι πάνω από το 50% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων με ελληνικές συνεργασίες πραγματοποιούνται με άλλα Πανεπιστήμια. 

 

Διάγραμμα 3.6.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των συνεργασιών με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, εμφανίζει επίσης αύξηση, αν και με μικρότερους ρυθμούς από τις ελληνικές συνεργασίες. Ενδεικτικά, στα Πανεπιστήμια ο αριθμός των δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες από 948 το 1996 έφθασε τις 3.322 το 2010, στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ από 342 σε 746 και στα ΤΕΙ από 20 τις 111.(Διάγραμμα 3.6.3)    

 

Διάγραμμα 3.6.3

Μεγέθυνση

 

Ο βαθμός και ο τύπος συνεργασιών διαφοροποιείται σημαντικά στις διάφορες κατηγορίες φορέων (Διάγραμμα 3.6.4). Τα Πανεπιστήμια έχουν το μεγαλύτερο, από όλες τις κατηγορίες φορέων, ποσοστό σε δημοσιεύσεις χωρίς συνεργασίες* που την πενταετία 2006-2010 διαμορφώνεται στο 35,4%, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ το μεγαλύτερο ποσοστό σε διεθνείς συνεργασίες* (52,7% την πενταετία 2006-2010) και οι Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας σε ελληνικές συνεργασίες* (78,5% την πενταετία 2006-2010).  

 

Διάγραμμα 3.6.4

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Στον αριθμό αυτό προσμετρώνται δημοσιεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ελληνικών φορέων, που είτε ανήκουν στην ίδια κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία δύο Πανεπιστημίων), είτε σε διαφορετική κατηγορία (π.χ. μία δημοσίευση που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ενός Πανεπιστημίου και ενός Ιδιωτικού Φορέα Υγείας).

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα