4.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν και τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στην κατηγορία «Πανεπιστήμια», με αριθμό δημοσιεύσεων για το 2010 2.368 και 1.734 δημοσιεύσεις αντίστοιχα (Διάγραμμα 4.1.1). Ακολουθούν έξι Πανεπιστήμια με περισσότερες από 400 δημοσιεύσεις το 2010, το Πανεπιστήμιο Πατρών (960 δημοσιεύσεις), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (820 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμια Κρήτης (786 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (714 δημοσιεύσεις), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (452 δημοσιεύσεις) και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (415 δημοσιεύσεις). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν λιγότερες από 250 δημοσιεύσεις το 2010.

Οσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται, παρά ορισμένες ετήσιες διακυμάνσεις, μέχρι το 2008 σε όλα τα Πανεπιστήμια. Το 2009 και 2010 τα περισσότερα παρουσιάζουν μικρή κάμψη όσον αφορά την παραγωγή δημοσιεύσεων. Σταθερά ανοδική πορεία έχουν σε όλη τη διάρκεια της περιόδου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Διάγραμμα 4.1.1).

 

Διάγραμμα 4.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζεται για κάθε Πανεπιστήμιο, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής για την περίοδο 1996-2000.

 

Διάγραμμα 4.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός δημοσιεύσεων και η συμμετοχή κάθε Πανεπιστημίου στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 4.1.3. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 11.311 δημοσιεύσεις συμμετέχει στο 27,8% των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 8.577 δημοσιεύσεις στο 21,3%, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 4.989 δημοσιεύσεις στο 12,3% και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 4.261 δημοσιεύσεις στο 10,5%. Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια έχουν μερίδια κάτω από 10%. 

 

Διάγραμμα 4.1.3

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας τη μεταβολή του αριθμού δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, σε δεκαεπτά Πανεπιστήμια σημειώνεται αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους και σε πέντε (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) καταγράφονται συντελεστές μεταβολής μεγαλύτεροι από το μέσο όρο της κατηγορίας «Πανεπιστήμια» (Διάγραμμα 4.1.4). 

 

Διάγραμμα 4.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος. Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας καταγράφει τις πρώτες του δημοσιεύσεις το 2007 και ως εκ τούτου εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές μεταβολής και δεν παρουσιάζεται στο Διάγραμμα.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή