4.3 Δείκτες απήχησης

Ο σχετικός δείκτης απήχησης που έχουν συνολικά οι δημοσιεύσεις κάθε Πανεπιστημίου σε σχέση με το δείκτη απήχησης των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στα Διαγράμματα 4.3.1 και 4.3.2*. Ο δείκτης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία (δημοσιεύσεις και αναφορές) της τελευταίας  πενταετίας 2006-2010, μετά από «κανονικοποίηση» ανάλογα με την κατανομή των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου στις 253 εξειδικευμένες θεματικές περιοχές.

Σε πολλά Πανεπιστήμια οι σχετικοί δείκτες απήχησης εμφανίζονται βελτιωμένοι σε σχέση με τους δείκτες απήχησης της πενταετίας 2004-2008 και ο αριθμός των Πανεπιστημίων που προσεγγίζουν τον παγκόσμιο μέσο όρο είναι μεγαλύτερος. Οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και καταγράφουν δείκτες που υπερβαίνουν τον παγκόσμιο μέσο όσο όρο (1,11, 1,08, 1,04 και 1,01). Πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο με δείκτες απήχησης υψηλότερους από 0,9, βρίσκονται τo Πανεπιστήμιo Πειραιώς (0,95), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (0,94) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (0,90).

 

Διάγραμμα 4.3.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.3.2

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

[n1]Reference προηγούμενη μελέτη

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα για τους δείκτες απήχησης των Πανεπιστημίων