4.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 4.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Πανεπιστημίων στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Πανεπιστημίου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και Πανεπιστήμιο παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.5.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 4.5.3, 4.5.4 και 4.5.5 παρουσιάζουν ανά Πανεπιστήμιο, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Πανεπιστημίου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 4.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκαοκτώ από τα είκοσι ένα Πανεπιστήμια. Τέσσερα Πανεπιστήμια έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,37) καταγράφει μικρός αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο καταγράφουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,22), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,09), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,00) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (0,98) και του Πανεπιστημίου Πατρών (0,94).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται δεκαέξι Πανεπιστήμια, έξι από τα οποία παρουσιάζουν υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,31), του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1,18), του Πολυτεχνείου Κρήτης (1,13), του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,05), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (1,01) και του Πανεπιστημίων Ιωαννίνων (1,00). Τον παγκόσμιο μέσο όρο  προσεγγίζουν οι δημοσιεύσεις του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (0,95).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν δέκα Πανεπιστήμια. Διακρίνονται οι δημοσιεύσεις που προέρχονται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,15), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1,11), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (0,96) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (0,90).

Στο πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις εννέα Πανεπιστήμια οι δημοσιεύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται την πενταετία 2006-2010 από υψηλούς δείκτες απήχησης. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1,57), του  Πανεπιστημίου Πατρών (1,41) και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,24). Υψηλότερη ή αντίστοιχη με τον παγκόσμιο μέσο όρο απήχηση έχουν επίσης οι δημοσιεύσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου (1,01), του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (0,97) και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (0,93).

Στο επιστημονικό πεδίο “Social Sciences” καταγράφεται συστηματικός, αν και γενικά μικρότερος σε σχέση με τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, αριθμός δημοσιεύσεων από δεκαπέντε Πανεπιστήμια. Την πενταετία 2006-2010 οι σχετικοί δείκτες απήχησης των δημοσιεύσεών τους είναι σαφώς μεγαλύτεροι από την πενταετία 2004-2008. Υψηλότερη απήχηση από τον παγκόσμιο μέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1,20), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1,06), του Πολυτεχνείου κρήτησς (1,06), του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1,02) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1,01) ενώ πολύ κοντά βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (0,93).

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Humanities” καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων από τρία Πανεπιστήμια. Τη μεγαλύτερη απήχηση έχουν οι δημοσιεύσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με σχετικό δείκτη απήχησης 0,82. 

 

Διάγραμμα 4.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 4.5.5

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Πανεπιστήμια τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010 αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.

 

[n1]Προηγούμενη μελέτη