5.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κρήτης παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, με πτωτικές τάσεις μετά το 2008. Το 2010 το ΤΕΙ Αθήνας είχε 102 δημοσιεύσεις, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 72 και το ΤΕΙ Κρήτης 69. Ακολουθούν το ΤΕΙ Λάρισας με 41 δημοσιεύσεις το 2010, το ΤΕΙ Πειραιά με 30, το ΤΕΙ Καβάλας με 29, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με 28, το ΤΕΙ Λαμίας με 27 και το ΤΕΙ Καλαμάτας με 20 (Διάγραμμα 5.1.1). 

 

Διάγραμμα 5.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 5.1.2 παρουσιάζεται για κάθε ΤΕΙ, ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο ετήσιος συντελεστής μεταβολής για την περίοδο 1996-2000.

 

Διάγραμμα 5.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός και η συμμετοχή κάθε ΤΕΙ στην παραγωγή δημοσιεύσεων της κατηγορίας «ΤΕΙ» παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 5.1.3. Το ΤΕΙ Αθηνών έχει 480 δημοσιεύεις και μερίδιο 21,2% στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ, το ΤΕΙ Κρήτης 373 δημοσιεύσεις και μερίδιο 16,5%, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 331 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,6%, το ΤΕΙ Λάρισας 170 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,5%, το ΤΕΙ Πειραιά 142 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,3% και το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 131 δημοσιεύσεις και μερίδιο 5,8%. Τα υπόλοιπα ΤΕΙ έχουν μερίδια κάτω από 5%. 

 

Διάγραμμα 5.1.3

Μεγέθυνση

 

Στη διάρκεια της πενταετίας αυτής, 12 από τα 16 ΤΕΙ παρουσιάζουν θετική μεταβολή στον  αριθμό των δημοσιεύσεων που παράγουν και επτά από αυτά (ΤΕΙ Μεσολογγίου, Καβάλας, ΑΣΠΑΙΤΕ, Καλαμάτας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Αθήνας) παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής μεγαλύτερο από την κατηγορία «ΤΕΙ» (Διάγραμμα 5.1.4). Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο αριθμός δημοσιεύσεων των ΤΕΙ είναι μικρός και συχνά εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις.  

 

Διάγραμμα 5.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή