5.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στα Διαγράμματα 5.4.1 και 5.4.2* παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα ΤΕΙ την πενταετία 2006-2010 και κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως περιλαμβάνεται μικρός αριθμός δημοσιεύσεων (1-3) που προέρχεται από τα ΤΕΙ Αθήνας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Καβάλας, Κρήτης, Πάτρας και Χαλκίδας. 

Τα Διαγράμματα απεικονίζουν επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2006-2010, για κάθε ΤΕΙ το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%. Το ΤΕΙ Πάτρας υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο στις κατηγορίες 1%, 5%, 10% και 25%, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις κατηγορίες 5%, 10% και 25%, το ΤΕΙ Κρήτης στις κατηγορίες 5% και 10%, το ΤΕΙ Ηπείρου στην κατηγορία 1% και το ΤΕΙ Σερρών στην κατηγορία 5%.  Επισημαίνεται ωστόσο ότι η ποσοστιαία αυτή κατανομή εξάγεται με βάση τον μικρό, στις περισσότερες περιπτώσεις, αριθμό δημοσιεύσεων των ΤΕΙ.    

 

Διάγραμμα 5.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.4.2

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Για την καλύτερη παρουσίαση των δεικτών, παρουσιάζονται δύο διαγράμματα  για τις δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση των ΤΕΙ