5.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 5.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των ΤΕΙ στα επιστημονικά πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων* “Natural Sciences”, “Engineering and Technology”, “Medical and Health Sciences” “Agricultural Sciences”. Επιπλέον, στους πίνακες του Διαγράμματος 5.5.2 παρουσιάζονται οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στις οποίες οι δημοσιεύσεις των ΤΕΙ έχουν υψηλές επιδόσεις ενώ τα Διαγράμματα 9.5.3, 9.5.4 και 9.5.5 παρουσιάζουν για κάθε ΤΕΙ, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 5.5.1 και 5.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε ΤΕΙ συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 5.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων δεκατέσσερα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Τη μεγαλύτερη απήχηση (σχετικός δείκτης απήχησης: 1,74) παρουσιάζει ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΤΕΙ Πάτρας. Τον παγκόσμιο μέσο όρο προσεγγίζουν και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,94), του ΤΕΙ Κρήτης (0,93) και του ΤΕΙ Καβάλας (0,92).

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering and Technology” δραστηριοποιούνται συστηματικά έντεκα από τα δεκαέξι ΤΕΙ. Ο μικρός αριθμός δημοσιεύσεων του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Σερρών έχουν απήχηση μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, με σχετικούς δείκτες απήχησης 1,27 και 1,14 αντίστοιχα. Υψηλή απήχηση έχουν και οι δημοσιεύσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,99).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical and Health Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έχουν τρία ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης 1,11 στο ΤΕΙ Κρήτης, 0,92 στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και 0,77 στο ΤΕΙ Αθηνών.

Στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” παράγουν συστηματικά δημοσιεύσεις τρία ΤΕΙ, με σχετικούς δείκτες απήχησης  1,05 (ΤΕΙ Ηπείρου), 0,97 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και 0,74 (ΤΕΙ Λάρισας).

 

Διάγραμμα 5.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 5.5.5

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα ΤΕΙ τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010.