6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ερευνητικών Κέντρων ΓΓΕΤ

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για τα  Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Είναι η δεύτερη σε αριθμό δημοσιεύσεων κατηγορία ελληνικών φορέων και περιλαμβάνει 12 Ερευνητικά Κέντρα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ.  Tο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) δεν έχει συμπεριληφθεί στην ανάλυση, λόγω του χαμηλού αριθμού δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.   

 

ΧΡΩΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΓΕΤ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2004-2008

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης

ΑΘΗΝΑ

74

94

103

230

 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΑΑ

480

1.867

545

2.363

 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών

ΕΙΕ

542

2.752

597

4.348

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΕΚΕΤΑ

428

1.313

504

2.261

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «Δηµόκριτος»

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

1.972

8.781

2.101

11.525

 

Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΛΚΕΘΕ

502

1.874

573

2.375

 

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

ΕΕΑΕ

43

79

40

129

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΕΙΠ

141

725

167

1.084

 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοιατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ»

ΦΛΕΜΙΝΓΚ

100

1.063

153

1.673

 

Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΙΤΕ

2.084

12.818

2.073

15.307

 

Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας

ΚΕΤΕΑΘ

31

32

83

329

 

Κορυφή