6.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Οι περισσότερες δημοσιεύσεις της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» προέρχονται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ. Το 2010 καταγράφονται 400 δημοσιεύσεις από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ, 379 από το ΙΤΕ, 130 από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), 116 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), 114 από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και 107 από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν λιγότερες από 50 δημοσιεύσεις. (Διάγραμμα 6.1.1.)

Όσον αφορά την εξέλιξη του αριθμού των δημοσιεύσεων στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010, ο αριθμός των δημοσιεύσεων αυξάνεται μέχρι το 2008 σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα. Μετά το 2008, αρκετά από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων Ερευνητικών Κέντρων ΙΤΕ και ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ακολουθούν τη γενικότερη πτωτική πορεία των ελληνικών δημοσιεύσεων και εμφανίζουν μείωση στον ετήσιο αριθμό των δημοσιεύσεών τους. Ο αριθμός δημοσιεύσεων αυξάνεται στο ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΚΕΤΑ, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών «Aλ. Φλέµινγκ», το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΑΘΗΝΑ.

 

Διάγραμμα 6.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 6.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Ερευνητικό Κέντρο, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.   

 

Διάγραμμα 6.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, ο αριθμός δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου και η συμμετοχή του στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.1.3. Το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχει 2.101 δημοσιεύσεις και μερίδιο 31,1%, το ΙΤΕ 2.073 δημοσιεύσεις και μερίδιο 30,7% και ακολουθούν το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με 597 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,8%, το ΕΛΚΕΘΕ με 573 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,5%, το Εθνικό Αστεροσκοπείο με 545 δημοσιεύσεις και μερίδιο 8,1% και το ΕΚΕΤΑ με 504 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,5%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια χαμηλότερα του 2,5%.  

 

Διάγραμμα 6.1.3

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας τη μεταβολή του αριθμού δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, οκτώ Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους ενώ δύο, το ΦΛΕΜΙΝΓΚ και το Παστέρ, έχουν καλύτερη επίδοση από το μέσο όρο της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ» (Διάγραμμα 6.1.4).    

 

Διάγραμμα 6.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος. Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ καταγράφει τις πρώτες δημοσιεύσεις το 2006 και ως εκ τούτου εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές μεταβολής και δεν παρουσιάζεται στο Διάγραμμα.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή