6.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έχει αυξητικούς ρυθμούς σε όλη της διάρκεια της περιόδου 1996-2010 και βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, πάνω από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%.  Την τελευταία πενταετία 2006-2010, με την εξαίρεση των δημοσιεύσεων του ΑΘΗΝΑ, κυμαίνεται από 66,3% έως 80,4%.  (Διάγραµµα 6.2.1).

 

Διάγραμμα 6.2.1

Μεγέθυνση

 

Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ (Διάγραμμα 6.2.2.). Οι περισσότερες αναφορές αφορούν τις δημοσιεύσεις του ΙΤΕ και του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που παράγουν τις περισσότερες δημοσιεύσεις. Ακολουθούν το ΕΙΕ, το ΕΛΚΕΘΕ, το ΕΑΑ και το ΕΚΕΤΑ.  

 

Διάγραμμα 6.2.2

Μεγέθυνση

 

Εστιάζοντας στην πενταετία 2006-2010, το Διάγραμμα 6.2.3 παρουσιάζει τον αριθμό των αναφορών και τη συμμετοχή κάθε Ερευνητικού Κέντρου στις αναφορές της κατηγορίας «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ». Το ΙΤΕ έχει 15.307 αναφορές και μερίδιο 37,9% στις αναφορές της κατηγορίας, το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 11.525 αναφορές και μερίδιο 28,5%, το ΕΙΕ 4.348 αναφορές και μερίδιο 10,8%, το ΕΛΚΕΘΕ 2.375 αναφορές και μερίδιο 5,9%,  το ΕΑΑ 2.363 αναφορές και μερίδιο 5,8% και το ΕΚΕΤΑ 2.261 αναφορές και μερίδιο 5,6%. Τα υπόλοιπα Ερευνητικά Κέντρα έχουν μερίδια μικρότερα του 5%.

 

Διάγραμμα 6.2.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή