6.4 Δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση

Στο Διάγραμμα 6.4.1 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιστημονικών εργασιών που δημοσιεύθηκαν από τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ την πενταετία 2006-2010 και είχαν υψηλή απήχηση, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις δημοσιεύσεις που κατατάχθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση ανά έτος και επιστημονική περιοχή.

Στο 1% των δημοσιεύσεων με την υψηλότερη απήχηση παγκοσμίως κατατάχθηκαν 36 δημοσιεύσεις του ΙΤΕ, 27 του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 6 του ΕΛΚΕΘΕ, 5 του ΦΛΕΜΙΝΓΚ, 4 του ΕΙΕ, 4 του Ινστιτούτου ΠΑΣΤΕΡ, 3 του Εθνικού Αστεροσκοπείου, 2 του ΕΚΕΤΑ, 2 του ΑΘΗΝΑ και 1 του ΚΕΤΕΑΘ.

Το ίδιο Διάγραμμα απεικονίζει επίσης, με βάση τα δεδομένα της πενταετίας 2006-2010, για κάθε Ερευνητικό Κέντρο το ποσοστό που καταλαμβάνουν οι δημοσιεύσεις με υψηλή απήχηση στο σύνολο των δημοσιεύσεών του. Επισημαίνεται ότι όταν η ποσοστιαία κατανομή των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση ενός φορέα προσεγγίζει ή υπερβαίνει την αντίστοιχη παγκόσμια κατανομή 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, ο φορέας θεωρείται ότι προσεγγίζει ή υπερβαίνει αντίστοιχα τον παγκόσμιο μέσο όρο. Γενικά τα Ερευνητικά Κέντρα εμφανίζουν επιδόσεις υψηλότερες ή αντίστοιχες με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Διακρίνονται με επιδόσεις μεγαλύτερες από τον παγκόσμιο μέσο όρο το ΦΛΕΜΙΝΓΚ, το ΙΤΕ και το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ σε όλες τις περιπτώσεις 1%, 5%, 10%, 25% και 50%, το ΕΚΕΤΑ στις κατηγορίες 5%, 10%, 25% και 50%, το ΕΛΚΕΘΕ στις κατηγορίες 1%, 5% και 10%, το ΑΘΗΝΑ και το Ινστιτούτο Παστέρ στις κατηγορίες 1% και 5%, το ΚΕΤΕΑΘ στην κατηγορία 1%, η ΕΕΑΕ στην κατηγορία 5%, και το ΕΙΕ στην κατηγορία 50%.

 

 

Διάγραμμα 6.4.1

Yψηλή απήχηση: κατάταξη στο top 1%, 5%, 10%, 25% και 50% των δημοσιεύσεων με υψηλή απήχηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή