6.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 6.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία*. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός Ερευνητικού Κέντρου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του Ερευνητικού Κέντρου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές του πεδίου. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και Ερευνητικό Κέντρο παρουσιάζονται στους πίνακες του Διαγράμματος 6.5.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 6.5.3, 6.5.4 και 6.5.5 παρουσιάζουν για κάθε Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Οι σχετικοί δείκτες απήχησης των Διαγραμμάτων 6.5.1 και 6.5.2 έχουν υπολογιστεί μετά από «κανονικοποίηση» προκειμένου να εξαλειφθούν κατά το δυνατόν οι διαφορές στην πρακτική αναφορών στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε εξειδικευμένη θεματική περιοχή, η απήχηση των δημοσιεύσεων κάθε Ερευνητικού Κέντρου συγκρίνεται με την απήχηση των δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικότερα, στο Διάγραμμα 6.5.1 παρουσιάζονται για τα έξι κύρια επιστημονικά πεδία, ο αριθμός των δημοσιεύσεων που εντάσσεται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, ο αριθμός των αναφορών που έλαβαν οι δημοσιεύσεις αυτές καθώς και ο σχετικός δείκτης απήχησής τους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η απήχηση των δημοσιεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων στα επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται βρίσκεται πολύ κοντά ή υπερβαίνει τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο.

Στο επιστημονικό πεδίο “Natural Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων εννέα Ερευνητικά Κέντρα. Οι δημοσιεύσεις τους έχουν υψηλή απήχηση με σχετικούς δείκτες απήχησης που κυμαίνονται από 0,89 έως 1,42. Συγκεκριμένα οι δημοσιεύσεις του ΦΛΕΜΙΝΓΚ έχουν σχετικό δείκτη απήχηση 1,42, του ΙΤΕ 1,27, του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 1,05, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 0,97, του ΕΛΚΕΘΕ 0,95, του Ινστιτούτου Παστέρ 0,95, του ΕΙΕ 0,91 και του ΕΚΕΤΑ 0,89. Αρκετά χαμηλότερος (0,44) είναι ο σχετικός δείκτης απήχησης του ΑΘΗΝΑ.

Στο επιστημονικό πεδίο “Engineering & Technology” δραστηριοποιούνται έξι Ερευνητικά Κέντρα. Καλύτερες επιδόσεις από τον παγκόσµιο µέσο όρο έχουν οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΤΑ  και του ΙΤΕ (σχετικός δείκτης απήχησης και των δύο Κέντρων: 1,10)) ενώ πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο βρίσκονται οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (σχετικός δείκτης απήχησης: 0,97).

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences” έχουν συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων έξι Ερευνητικά Κέντρα. Τα πέντε εμφανίζουν σχετικούς δείκτες απήχησης υψηλότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ (1,46), ΙΤΕ (1,39), ΕΚΕΤΑ (1,31), ΠΑΣΤΕΡ (1,28) και ΕΙΕ (1,07). Οι δημοσιεύσεις του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 0,81.

Τέλος, στο επιστημονικό πεδίο “Agricultural Sciences” συστηματικό αριθμό δημοσιεύσεων καταγράφει µόνο το ΕΛΚΕΘΕ το οποίο επιτυγχάνει 1,05 σχετικό δείκτη απήχησης. Στα επιστημονικά πεδία “Social Sciences” και “Humanities” δεν καταγράφεται συστηματικός αριθµός δημοσιεύσεων που να επιτρέπει την αποτύπωση των σχετικών δεικτών απήχησης. 

 

Διάγραμμα 6.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 6.5.5

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Ερευνητικά Κέντρα τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.