7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τους αναλυτικούς βιβλιομετρικούς δείκτες για την κατηγορία των Λοιπών Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται οκτώ ερευνητικοί φορείς οι οποίοι εποπτεύονται από διάφορα Υπουργεία και συγκεκριμένα η Ακαδημία Αθηνών, το  Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός δημοσιεύσεων και ο αριθμός αναφορών των ερευνητικών αυτών φορέων για την τελευταία πενταετία 2006-2010 της εξεταζόμενης περιόδου 1996-2010, καθώς και επικαιροποιημένα στοιχεία που αντιστοιχούν στην πενταετία 2004-2008, τελευταία πενταετία της περιόδου που εξετάστηκε στην αμέσως προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ. 

 

ΧΡΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

2004-2008

2006-2010

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

Αριθμός δημοσιεύσεων

Αριθμός αναφορών

 

Ακαδημία Αθηνών*

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

423

2.736

608

3.797

 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας*

ΕΘΙΑΓΕ

623

1.372

617

1.780

 

Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών*

ΕΑΙΤΥ

164

232

113

107

 

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών*

ΙΓΜΕ

46

134

55

121

 

Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών*

ΙΤΣΑΚ

31

47

25

36

 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας*

ΚΑΠΕ

46

116

45

120

 

Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών*

ΚΕΠΕ

16

3

21

28

 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο*

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ

133

377

149

350

 

Κορυφή

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Στις δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών συμπεριλαμβάνονται οι δημοσιεύσεις του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Το 2011 το ΕΑΙΤΥ μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΕΑΙΤΥ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Το 2011 το ΙΤΣΑΚ συγχωνεύθηκε με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού Προστασίας. Δεδομένου ότι η παρούσα έκθεση εξετάζει τις δημοσιεύσεις μέχρι το 2010, το Ινστιτούτο εξακολουθεί να αναφέρεται ως ξεχωριστός οργανισμός με την τότε ισχύουσα ονομασία του - ΙΤΣΑΚ.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ΚΑΠΕ μέχρι το 2008 εποπτευόταν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στην προηγούμενη μελέτη του ΕΚΤ «Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1993-2008» είχε συμπεριληφθεί στην κατηγορία «Ερευνητικά Κέντρα ΓΓΕΤ».

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.