7.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων της Ακαδημίας Αθηνών ακολουθεί ανοδική πορεία, ιδιαίτερα μετά το 2002, και το 2010 φθάνει τις 174 δημοσιεύσεις. Ο αριθμός δημοσιεύσεων που προέρχεται από τους υπόλοιπους επτά ερευνητικούς φορείς παρουσιάζει διακυμάνσεις. Το 2010 το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) έχει 113 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) 25 δημοσιεύσεις, το Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) 19 δημοσιεύσεις, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 13 δημοσιεύσεις, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με 6 δημοσιεύσεις, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) 4 δημοσιεύσεις και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 4 δημοσιεύσεις. 

 

Διάγραμμα 7.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε Δημόσιο Ερευνητικό Φορέα, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.  

 

Διάγραμμα 7.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Εξετάζοντας την παραγωγή δημοσιεύσεων στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, το Διάγραμμα 7.1.3 παρουσιάζει τον αντίστοιχο αριθμό δημοσιεύσεων για κάθε έναν από τους οκτώ ερευνητικούς φορείς. Το ΕΘΙΑΓΕ έχει 617 δημοσιεύσεις, η Ακαδημία Αθηνών 608 δημοσιεύσεις, το Μπενάκειο 149, το ΕΑΙΤΥ 113, το ΙΓΜΕ 55, το ΚΑΠΕ 45, το ΙΤΣΑΚ 25 και το ΚΕΠΕ 21.  

 

Διάγραμμα 7.1.3

Μεγέθυνση

 

Όσον αφορά τη μεταβολή του αριθμού των δημοσιεύσεων μεταξύ των ετών 2006 και 2010, αύξηση (συντελεστές μεταβολής >1) παρουσιάζουν το ΚΕΠΕ, η Ακαδημία Αθηνών, το ΙΓΜΕ και το ΙΤΣΑΚ.  

 

Διάγραμμα 7.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή