7.2 Αριθμός αναφορών

Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που λαμβάνουν αναφορές παρουσιάζεται για τους εξεταζόμενους στο κεφάλαιο αυτό Ερευνητικούς Φορείς στο Διάγραμμα 7.2.1. Οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών έχουν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονται στο 70%. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών (73,7%), του ΚΑΠΕ (68,9%) και του Μπενάκειου (67,1%).

 

Διάγραμμα 7.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 7.2.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών των οκτώ Ερευνητικών Φορέων και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010. Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των αναφορών που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Διάγραμμα 7.2.2

Μεγέθυνση

 

Ο αριθμός των αναφορών στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010, παρουσιάζεται για κάθε έναν από τους οκτώ ερευνητικούς φορείς στο Διάγραμμα 7.2.3. Η Ακαδημία Αθηνών έχει 3.797 αναφορές, το ΕΘΑΓΕ 1.780, το Μπενάκειο 350, το ΙΓΜΕ 121, το ΚΑΠΕ 120, το ΕΑΙΤΥ 107, το ΙΤΣΑΚ 36 και το ΚΕΠΕ 28.

 

Διάγραμμα 7.2.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή