7.6 Συνεργασίες

Ο αριθμός των συνεργασιών, ελληνικών και διεθνών, και η εξέλιξή του στη διάρκεια της περιόδου 1996-2010 παρουσιάζεται για τους οκτώ εξεταζόμενους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς στα Διαγράμματα 7.6.1 και 7.6.2. 

 

Διάγραμμα 7.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 7.6.2

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 7.6.3 απεικονίζει το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* για τους οκτώ εξεταζόμενους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς και την πενταετία 2006-2010.

Και οι οκτώ Δημόσιοι Ερευνητικοί Φορείς έχουν χαμηλά ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες και συνεργάζονται περισσότερο με ελληνικούς φορείς παρά με φορείς από το εξωτερικό. Το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες είναι 16%, καταγράφεται στο ΙΤΣΑΚ και το ΕΘΙΑΓΕ και βρίσκεται κάτω από τον ελληνικό μέσο όρο 32,8%. Σε όλες τις περιπτώσεις το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι πάνω από 50% και το μεγαλύτερο ποσοστό συνεργασιών 93,8% καταγράφεται στο ΕΑΙΤΥ. Το ποσοστό  δημοσιεύσεων με διεθνείς συνεργασίες κυμαίνεται από 23,8% (ΕΑΙΤΥ) έως 53,9% (Ακαδημία Αθηνών).

 

Διάγραμμα 7.6.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα