8.5 Επιστημονικές περιοχές αριστείας

Το Διάγραμμα 8.5.1 αποτυπώνει για την πενταετία 2006-2010, την απήχηση των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων Δημόσιων Νοσοκομείων στα κύρια επιστημονικά πεδία όπου καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων*, “Medical & Health Sciences” και “Natural Sciences”. Ο σχετικός δείκτης απήχησης παρουσιάζεται ανά επιστημονικό πεδίο στο Διάγραμμα 8.5.1. αποδίδει τη μέση απήχηση που έχει το σύνολο των δημοσιεύσεων ενός νοσοκομείου στο συγκεκριμένο πεδίο και προκύπτει από το μέσο όρο της απήχησης που έχουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου στις επιμέρους εξειδικευμένες θεματικές περιοχές. Οι δημοσιεύσεις και οι εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με υψηλές επιδόσεις που διακρίνονται σε κάθε επιστημονικό πεδίο και νοσοκομείο παρουσιάζονται στους πίνακες του Διαγράμματος 8.5.2. Τέλος, τα Διαγράμματα 8.5.3, 8.5.4 και 8.5.5 παρουσιάζουν ανά εξεταζόμενο Δημόσιο Νοσοκομείο, για την πενταετία 2006-2010, την κατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών του στα κύρια επιστημονικά πεδία, τους σχετικούς δείκτες απήχησης στα πεδία στα οποία καταγράφεται συστηματικός αριθμός δημοσιεύσεων καθώς και τις εξειδικευμένες θεματικές περιοχές με δείκτες απήχησης μεγαλύτερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Στο επιστημονικό πεδίο “Medical & Health Sciences”, στο οποίο εντάσσεται η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων των Δημόσιων Νοσοκομείων, απήχηση λίγο υψηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο 1 καταγράφουν οι δημοσιεύσεις του νοσοκομείου Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (σχετικός δείκτης απήχησης 1,05). Σχετικό δείκτη απήχησης μεγαλύτερο από 0,90 έχουν οι δημοσιεύσεις από τα νοσοκομεία Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (0,92) και ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθηνών (0,92). 

Μικρός αριθμός δημοσιεύσεων εντάσσεται στο  επιστημονικό πεδίο  “Natural Sciences” και προέρχεται από τα νοσοκομεία ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΛΑΪΚΟ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ και ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Οι δημοσιεύσεις των νοσοκομείων ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και ΛΑΪΚΟ έχουν σχετικό δείκτη απήχησης 1, αντίστοιχο με τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

 

Διάγραμμα 8.5.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.3

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.4

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.5.5

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο σχετικός δείκτης απήχησης υπολογίζεται για τα Δημόσια Νοσοκομεία τα οποία έχουν συνολικά στο αντίστοιχο πεδίο περισσότερες από 75 δημοσιεύσεις την περίοδο 1996-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε 5 δημοσιεύσεις ανά έτος.