8.6 Συνεργασίες

Την πενταετία 2006-2010, το ποσοστό των δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες*, με διεθνείς συνεργασίες* και χωρίς συνεργασίες* διαμορφώνεται για τα δεκαέξι εξεταζόμενα Δημόσια Νοσοκομεία στα επίπεδα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 8.6.1.

Η πλειονότητα των δημοσιεύσεων των εξεταζόμενων νοσοκομείων παράγεται με τη συνεργασία ελληνικών φορέων. Στα περισσότερα το ποσοστό δημοσιεύσεων με ελληνικές συνεργασίες είναι μεγαλύτερο από 70% και το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στο ΤΖΑΝΕΙΟ (94,3%). Τα ποσοστά διεθνών συνεργασιών είναι σαφώς χαμηλότερα και κυμαίνονται από 12,8% (ΜΕΤΑΞΑ) μέχρι 33,2% (ΩΝΑΣΕΙΟ).

Χαμηλά είναι επίσης τα ποσοστά δημοσιεύσεων χωρίς συνεργασίες και το υψηλότερο ποσοστό 18,7% παρουσιάζουν οι δημοσιεύσεις στο ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ.

 

Διάγραμμα 8.6.1

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.2

Μεγέθυνση

 

Διάγραμμα 8.6.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία συνεργασία μεταξύ ελληνικών φορέων

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων με έστω μία διεθνή συνεργασία

 

Ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μόνο ένα ελληνικό φορέα