9.1 Αριθμός δημοσιεύσεων

Στην κατηγορία των Ιδιωτικών Φορέων Υγείας διακρίνονται το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 67 δημοσιεύσεις το 2010, το Άλφα Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών (ΑΙΒΕ) (44 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (33 δημοσιεύσεις), o Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (23 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (21 δημοσιεύσεις), το θεραπευτήριο METROPOLITAN (20 δημοσιεύσεις), ο Όμιλος ΙΑΣΩ (12 δημοσιεύσεις), η Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα ΕΣΟΟ (12 δημοσιεύσεις) και η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (10 δημοσιεύσεις).    

 

Διάγραμμα 9.1.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.1.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έναν από τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας, ο αριθμός των δημοσιεύσεων και η ετήσια μεταβολή του, για την περίοδο 1996-2010.

  

Διάγραμμα 9.1.2

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1 ) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος ν-1. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Το Διάγραμμα 9.1.3 παρουσιάζει για τους εννέα εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή τους στο συνολικό αριθμό των δημοσιεύσεων της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» για την πενταετία 2006-2010. Το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ έχει 385 δημοσιεύσεις και μερίδιο 27,3%, το ΑΙΒΕ 329 δημοσιεύσεις και μερίδιο 23,4%, το ΥΓΕΙΑ 209 δημοσιεύσεις και μερίδιο 14,8%, ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ 106 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,5%, ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 103 δημοσιεύσεις και μερίδιο 7,3% και το METROPOLITAN 90 δημοσιεύσεις και μερίδιο 6,4%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5%.

  

Διάγραμμα 9.1.3

Μεγέθυνση

 

Μεταξύ των ετών 2006 και 2010 η Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ και η ΕΣΟΟ (με μικρό αριθμό δημοσιεύσεων) και το METROPOLITAN και ο Όμιλος ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ παρουσιάζουν συντελεστή μεταβολής στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους μεγαλύτερο από την κατηγορία «Ιδιωτικοί Φορείς  Υγείας» (Διάγραμμα 9.1.4). Αύξηση στον αριθμό των δημοσιεύσεών τους (συντελεστής μεταβολής>1)  παρουσιάζουν επίσης ο Όμιλος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ και ΙΑΣΩ.    

 

Διάγραμμα 9.1.4

Συντελεστής μεταβολής: 1+(αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2010 - αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006) / αριθμός δημοσιεύσεων το έτος 2006. Ο συντελεστής ισούται με 1 αν ο αριθμός των δημοσιεύσεων παραμένει ίδιος.

Μεγέθυνση

 

Κορυφή