9.2 Αριθμός αναφορών

Το Διάγραμμα 9.2.1 παρουσιάζει το ποσοστό δημοσιεύσεων που έχουν αναφορές για τους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας. Την πενταετία 2006-2010, ποσοστά μεγαλύτερα από τον ελληνικό μέσο όρο 65,5%, επιτυγχάνουν οι δημοσιεύσεις του ΑΙΒΕ  (83,3%), του ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (79,5%) και της ΕΣΟΟ (77,3%), του Ομίλου ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ (69,8%), του  METROPOLITAN (68,9% και του Ομίλου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (66%).

 

Διάγραμμα 9.2.1

Μεγέθυνση

 

Στο Διάγραμμα 9.2.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη στον αριθμό των αναφορών που έχουν οι δημοσιεύσεις στους εξεταζόμενους Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας κατά την περίοδο 1996-2010.

 

Διάγραμμα 9.2.2

Μεγέθυνση

 

Την πενταετία 2006-2010, τις περισσότερες αναφορές και την υψηλότερη συμμετοχή στις αναφορές της κατηγορίας «Ιδιωτικοί Φορείς Υγείας» έχει το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ με 4.858 αναφορές και μερίδιο 48,1%. Ακολουθούν το ΑΙΒΕ με 2.810 αναφορές και μερίδιο 27,8%, το ΥΓΕΙΑ με 1.013 αναφορές και μερίδιο 10% και το METROPOLITAN με 800 αναφορές και μερίδιο 7,9%. Οι υπόλοιποι φορείς έχουν μερίδια χαμηλότερα από 5% (Διάγραμμα 9.2.3).

 

Διάγραμμα 9.2.3

Μεγέθυνση

 

Κορυφή