Επιλέξτε οργανισμό...    
Kατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία ανά ΤΕΙ,
για την πενταετία 2006-2010
 
Πηγή: Thomson Reuters, Incites 1996-2010