Επιλέξτε οργανισμό...    
Kατανομή των δημοσιεύσεων και των αναφορών στα έξι κύρια επιστημονικά πεδία ανά
Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Thomson Reuters, Incites 1996-2010