Επιλέξτε οργανισμό...    
Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές στα κύρια επιστημονικά πεδία με σχετικό δείκτη απήχησης ≥1,
ανά Ερευνητικό Κέντρο της ΓΓΕΤ, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Thomson Reuters, Incites 1996-2010