Επιλέξτε κατηγορία...    
Εξειδικευμένες θεματικές περιοχές, ανά κύριο επιστημονικό πεδίο, με σχετικό δείκτη απήχησης ≥1,
για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, για την πενταετία 2006-2010
Πηγή: Thomson Reuters, Incites 1996-2010